ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

กลับหน้าหลัก

นายณรงค์ ศรีละมุล
074-695911
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายธนภัทร สิริวาส
074-695911
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายธวัช รัตนพันธ์
074-695911
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายเทอดเกียรติ
ยามโสภา
074-695911
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นางธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์
074-695913
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางชลธิชา ปล้องบรรจง
074-695916
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางประคอง รัตนยอศรี
074-695917
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางวนิดา เมืองแก้ว
074-695914
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางธัญสินี สุกแป้น
074-695911
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวภิรญา นิยมเดชา
074-695915
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางผอูน ชนะสิทธิ์
074-695913
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางนาตยา พรหมพันธ์
074-695915
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการการศึกษา
- ว่าง -
074-695915
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
074-695914
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร