ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายธนภัทร สิริวาส
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายธวัช รัตนพันธ์
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายเทอดเกียรติ ยามโสภา
รอง ผอ.สพป.

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เมนู

-> หน้าแรก
-> ข้อมูลทั่วไป
-> วิสัยทัศน์
-> พันธกิจ/เป้าประสงค์

-> โครงสร้างหน่วยงาน
-> ผู้บริหาร
-> อำนาจหน้าที่
-> แผนพัฒนาหน่วยงาน
-> ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
-> กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
-> กระดานถามตอบ
-> เฟสบุ๊กแฟนเพจ
-> ข่าวประชาสัมพันธ์ OBEC Line

-> แผนปฏิบัติการประจำปี
-> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
-> คู่มือการปฏิบัติงาน
-> รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

-> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-> หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-> รายงานโครงการพัฒนาบุคคล

-> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
-> ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
-> ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ ติดต่อเรา

-> การประเมินความเสี่ยง
-> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-> รายงานผลการดำเนินงานป้องกันทุจริต
-> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-> มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
-> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
-> มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
-> มาตรการป้องกันการรับสินบน
-> มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์
-> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

-> ดาวน์โหลด
-> บทความ
-> ฟอรั่ม
-> เว็บลิงค์
-> อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
-> หมวดหมู่ข่าว
-> แกลอรี่ภาพ
-> ค้นหา
-> PictureFlow Gallery
-> รายงานผลประเมินการให้บริการ

อาขยาน-สูตรคูณ

TEPE Online

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

edu

plg1

sahakon

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน
การเงิน

หมวดหมู่: การเงิน
จำนวนข่าว: 123
-> หนังสือแจ้งเวียน
-> งบทดลอง เดือน มีนาคม 2564 พร้อมเอกสารประกอบ
-> แจ้งเวียนหนังสือ
-> แจ้งเวียนหนังสือ
-> งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมเอกสารประกอบ
-> งบทดลอง เดือน มกราคม 2564 พร้อมเอกสารประกอบ
-> งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2563 พร้อมเอกสารประกอบ
-> งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2563 พร้อมเอกสารประกอบ
-> งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2563 พร้อมเอกสารประกอบ
-> ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2563
-> รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
-> งบทดลอง เดือน กันยายน 2563 พร้อมเอกสารประกอบ
-> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
-> ประกาศยกเลืกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน ประจำปี 2563
-> ขยายเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
-> งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2563
-> ประกาศผู้ชนะโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
-> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
-> ประกาศผู้ชนะระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-> งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563 พร้อมเอกสารประกอบ
-> ประกาศประกวดราคาโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประจำปีงบประมาณ 2563
-> ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-> ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-> งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563 พร้อมเอกสารประกอบ
-> ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
-> ผลประโยชน์ซับซอน
-> งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563 และรายละเอียดประกอบ
-> หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย
-> หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
-> เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-> รายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2563
-> งบทดลอง เดือน เมษายน 2563
-> แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
-> แจ้งเวียนหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๑๖๖๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓
-> แจ้งเวียนหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๑๕๗๒ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
-> โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live
-> งบทดลอง เดือน มีนาคม 2563
-> งบทดลองประจำเดือน เดือน ก.พ. 2563
-> งบทดลองประจำเดือน ม.ค.63
-> งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562
-> แจ้งการหักเงินเดือนและเงินบำนาญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง
-> งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2562
-> งบทดลอง เดือนตุลาคม 2562
-> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เรื่อง แจ้งดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อ ชำระหนี้เงินกู้ให้แก่
-> รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
-> งบทดลอง เดือนกันยายน 2562
-> งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2562
-> แจ้งดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
-> ประกาศผู้ชนะระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-> งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562
-> ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-> ประกาศร่างTOR ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-> ประกาศราคากลางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-> คู่มือ กบข.
-> งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2562
-> งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562
-> งบทดลอง เดือนเมษายน 2562
-> งบทดลอง เดือนมีนาคม 2562
-> ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV 2562
-> งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
-> ประกาศผู้ชนะอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
-> ประกาศผู้ชนะ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
-> ประกาศผู้ชนะโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
-> งบทดลอง เดือนมกราคม 2562
-> ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562
-> ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562
-> ยกเลิกประกาศประกวดราคาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฯ
-> ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์วิทยาศาตร์/อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียน 11 โรงเรียน
-> งบทดลอง เดือนธันวาคม 2561
-> ประกาศผู้ชนะอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน
-> ประกาศผู้ชนะอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน
-> ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
-> ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาฯ
-> ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
-> ยกเลิกประกาศประกวดราคาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฯ
-> งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2561
-> ประกาศซื้ออุปกรณ์ห้องสมุด
-> ประกาศซื้ออุปกรณ์วิชาการเกษตร
-> ประกาศจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
-> ประกาศราคากลางโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
-> ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ
-> ประกาศราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ
-> งบทดลอง เดือนตุลาคม 2561
-> รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
-> ประกาศผู้ชนะ
-> งบทดลอง เดือนกันยายน 2561
-> ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน โดยวิธี e-bidding
-> งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2561
-> ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
-> ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
-> งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2561
-> งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2561
-> งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2561
-> แบบรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่มปี 2560
-> แบบรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่มปี 2559
-> งบทดลอง เดือนเมษายน 2561
-> งบทดลอง เดือนมีนาคม 2561
-> งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
-> งบทดลอง เดือนมกราคม 2561
-> ประกาศผู้ชนะ ซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำนักงาน
-> ประกาศผู้ชนะซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน
-> เผยแพร่งบทดลองเดือน ธันวาคม 2560
-> ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตฯสพป.พัทลุง 2
-> ประกาศจัดจ้างพื้นคอนกรีตฯ
-> งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560
-> ยกเลิกประกาศ
-> จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตฯ
-> แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2561
-> งบทดลองเดือนตุลาคม 2560
-> งบทดลองเดือนกันยายน 2560
-> งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560
-> รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
-> รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
-> งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2560
-> การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 สพป.พัทลุง เขต 2
-> เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
-> แบบรื้อถอน
-> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์e-Bidding ปี 2559
-> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-> ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อรถยนต์ตู้โดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล)
-> ประกาศสอบราคาฯ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
-> ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนทางเข้า-ออก คูระบายน้ำและเจาะกำแพงประตูรั้ว สพป.พัทลุง เขต 2 ปีงบประมาณ 2557
-> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557-2558
-> แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด
...ข่าวทั้งหมด...


Plg2 Data Center

สารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

เอกสาร/รายงาน

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี


ควบคุมภายใน

Action Learning

English

คู่มือประชาชน


คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน


ประกาศประมวลผลจริยธรรม


คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล

PR_NEWS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 2
2/8 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทรศัพท์ 074-695911-7 โทรสาร 074-695912
Copyright © 2013