ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายสม พุ่มแก้ว
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายสัมภาษณ์ เผ่าภาสสกุล
รอง ผอ.สพป.

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เมนู

-> หน้าแรก
-> ข้อมูลทั่วไป
-> วิสัยทัศน์
-> พันธกิจ/เป้าประสงค์

-> โครงสร้างหน่วยงาน
-> ผู้บริหาร
-> อำนาจหน้าที่
-> แผนพัฒนาหน่วยงาน
-> ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
-> กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
-> กระดานถามตอบ
-> เฟสบุ๊กแฟนเพจ
-> ข่าวประชาสัมพันธ์ OBEC Line

-> แผนปฏิบัติการประจำปี
-> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
-> คู่มือการปฏิบัติงาน
-> บันทึกข้อตกลงผู้บริหาร (MOU)
-> รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

-> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-> หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-> รายงานโครงการพัฒนาบุคค
-> การเกลี่ยอัตรากำลัง

-> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
-> ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
-> ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ ติดต่อเรา

-> การประเมินความเสี่ยง
-> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-> รายงานผลการดำเนินงานป้องกันทุจริต
-> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-> มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
-> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
-> มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
-> มาตรการป้องกันการรับสินบน
-> มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์
-> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

-> ดาวน์โหลด
-> บทความ
-> ฟอรั่ม
-> เว็บลิงค์
-> อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
-> หมวดหมู่ข่าว
-> แกลอรี่ภาพ
-> ค้นหา
-> PictureFlow Gallery
-> รายงานผลประเมินการให้บริการ

อาขยาน-สูตรคูณ

TEPE Online

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

edu

plg1

sahakon

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นในโรงเรียนดีประจำตำบล

ข่าวสารจากโรงเรียน

ประกาศ โรงเรียนบ้านควนหมอทอง

เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นในโรงเรียนดีประจำตำบล

**********************

ด้วย โรงเรียนบ้านควนหมอทอง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ โดยผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนหมอทอง ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านพักครู และคูระบายน้ำ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

. ไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

. ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ณ วันประกาศสอบราคาครั้งนี้หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 1 เดือน กันยายน .. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 10 กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านควนหมอทอง

กำหนดติดต่อสอบถาม ( ) รับ( / ) ซื้อรูปแบบรายการและรายละเอียดในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาทและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 11 กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. วันเวลาราชการ ณ โรงเรียนบ้านควนหมอทอง กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 12 กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายอดิศักดิ์ หวัดแท่น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหมอทอง

 

-> suphatsareeya เมื่อ September 03 2014 10:52:09 · 0 คอมเมนท์ · 1232 ครั้ง · พิมพ์
ร่วมพูดคุย

ยังไม่มีใครคอมเมนท์.

แสดงความเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น.

คะแนน

สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.

Plg2 Data Center

สารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

เอกสาร/รายงาน

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี


ควบคุมภายใน

Action Learning

English

คู่มือประชาชน


คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน


ประกาศประมวลผลจริยธรรม


คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล

PR_NEWS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 2
2/8 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทรศัพท์ 074-695911-7 โทรสาร 074-695912
Copyright © 2013