| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมสังข์หยด
มีข้อมูล จำนวน 427 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 22 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
 9 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 61 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 8 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 61 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 7 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (นางประคอง รัตนยอศรี)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 70 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 6 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 4 กันยายน 2561
 13:00 - 17:00
 ประชุมเรื่องงานเปิดโลก
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 40 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 3 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 คณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (นางประคอง รัตนยอศรี)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 500 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 1 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ (อรัญญา)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 64 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 31 สิงหาคม 2561
 08:00 - 17:00
 พัฒนาระบบประกันฯ ศน.สุพัตรา
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 30 สิงหาคม 2561
 08:00 - 17:00
 พัฒนาระบบประกันฯ ศน.สุพัตรา
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 28 สิงหาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดอัตราการออกกลางคัน (นางกรรณิการ์ รวยดี)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 27 สิงหาคม 2561
 08:00 - 17:00
 จัดทำมาตรฐานเครือข่าย
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 26 สิงหาคม 2561
 08:00 - 17:00
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ tepe online
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 115 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 25 สิงหาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมครู Boot Camp
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 40 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 24 สิงหาคม 2561
 13:00 - 17:00
 ประชุมสื่อ 60 พรรษา ศน.ประไพ
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 65 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 21 สิงหาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ปฏิบัติการเรื่องนำ้และเทคโนโลยี(ศน.วิไลวรรณ)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 20 สิงหาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ปฏิบัติการเรื่องนำ้และเทคโนโลยี(ศน.วิไลวรรณ)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 18 สิงหาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ tepe online (รัชนีกร)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 115 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 17 สิงหาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ปฏิบัติการเรื่องนำ้แหละเทคโนโลยี
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 16 สิงหาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ปฏิบัติการเรื่องนำ้แหละเทคโนโลยี
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 15 สิงหาคม 2561
 08:00 - 17:00
 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 123 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด

มีข้อมูล จำนวน 427 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 22 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna