| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมสังข์หยด
มีข้อมูล จำนวน 427 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 22 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
 6 มิถุนายน 2562
 08:00 - 17:00
 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรวม (ศน.สุพิญญา)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 140 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 5 มิถุนายน 2562
 08:00 - 12:00
 ประชุม (ธัญสินี)
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 31 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรเฉพาะทาง
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 30 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรเฉพาะทาง
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 29 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรเฉพาะทาง
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 28 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรเฉพาะทาง
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 26 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (ศน.ฐาวนาตย์)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 25 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (ศน.ฐาวนาตย์)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 24 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (ศน.ฐาวนาตย์)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 23 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 การดำเนินการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตฯ (ศน.สุพัตรา)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 21 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 12:00
 ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 40 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 18 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 เอกชน
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 17 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 เอกชน
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 13 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน (กรวรรณ)
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 130 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 11 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (ศน.ฐาวนาตย์)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 10 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (ศน.ฐาวนาตย์)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 9 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (ศน.ฐาวนาตย์)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 8 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรต้านการทุจริต (ศน.สุพัตรา)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 130 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 7 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรต้านการทุจริต (ศน.สุพัตรา))
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 130 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 3 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 12:00
 ประชุมและทำสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 98 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด

มีข้อมูล จำนวน 427 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 22 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna