| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมสังข์หยด
มีข้อมูล จำนวน 156 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
 13 ธันวาคม 2561
 08:00 - 12:00
 ฝึกซ้อมนักเรียนในการร้องเพลง เข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนัก
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 7 ธันวาคม 2561
 08:00 - 17:00
 พัฒนาธุรการโรงเรียน
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 114 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 1 ธันวาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 30 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 27 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุม ผอ.สถานศึกษา ประจำเดือน
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 150 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 26 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 การตรวจสุขภาพ
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 70 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 23 พฤศจิกายน 2561
 13:00 - 17:00
 คณะกรรมการเตรียมงานวันครู
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 38 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 22 พฤศจิกายน 2561
 13:00 - 17:00
 ประชุมประเมินผลสัมฤทธิ์ ผอ.สพป.
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 40 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 21 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 การควบคุมภายใน
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 120 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 20 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 การควบคุมภายใน
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 120 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 13 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา (ศน.สุพัตรา)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 12 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET (ศน.ฐาวนาตย์)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 9 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 12:00
 เตรียมความพร้อมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 8 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 235 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 7 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 สอบคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 70 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 6 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 สอบคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 70 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 19 ตุลาคม 2561
 08:00 - 12:00
 จัดตั้งงบประมาณปี 63
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 114 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 11 ตุลาคม 2561
 08:00 - 17:00
 พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 29 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 อ่าน เขียน เรียนสนุก(ประไพ)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 115 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 27 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ (องค์กรคุณธรรม) ศน.ศารีญา
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 90 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด

มีข้อมูล จำนวน 156 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna