| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
มีข้อมูล จำนวน 253 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
4 กันยายน 2561
08:00 - 17:00
 คัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 (อรัญญา)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
31 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ (ศน.ผุสดี)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 25 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
27 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 ประชุม ก.ต.ป.น.
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 25 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
22 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 คณะกรรมการกองทุนมีแสง
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 9 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
21 สิงหาคม 2561
08:00 - 12:00
 คณะทำงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (นางประคอง รัตนยอศรี))
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
20 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 วิทยาการบกระดับผลสัมฤทธิ์และคณะทำงาน
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
16 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร สพท.
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 17 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
15 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 34 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
9 สิงหาคม 2561
08:00 - 12:00
 การจัดกรอบอัตรากำลัง 38 ค(2) (เกศนี)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 13 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
6 สิงหาคม 2561
13:00 - 17:00
 ประชุมครูชมรมศิลปะ
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
6 สิงหาคม 2561
08:00 - 12:00
 พิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลัง 38 ค(2) (เกศินี วิทยารัฐ)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
24 กรกฎาคม 2561
08:00 - 12:00
 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
20 กรกฎาคม 2561
08:00 - 17:00
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยการจัดประสบการเรียนรู้บูรนาการวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
16 กรกฎาคม 2561
08:00 - 17:00
 ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรลูกเสือต้านภัยและสร้างนวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (นางประคอง รัตนย
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 25 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
5 กรกฎาคม 2561
08:00 - 17:00
 การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ (ศุภชัย การนาดี)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
20 มิถุนายน 2561
08:00 - 17:00
 การประชุมผ่านทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
13 มิถุนายน 2561
08:00 - 17:00
 มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
11 มิถุนายน 2561
13:00 - 17:00
 คณะกรรมการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ (บุณยนุช)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 11 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
8 มิถุนายน 2561
08:00 - 12:00
 การดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (อรัญญา ตั้งนภาดล)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
7 มิถุนายน 2561
08:00 - 12:00
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (อรัญญา ตั้งนภาดล)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 22 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา

มีข้อมูล จำนวน 253 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna