| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
มีข้อมูล จำนวน 247 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
26 มีนาคม 2562
08:00 - 12:00
 ประชุมทางไกล (กลุ่มการศึกษาทางไกล)
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
22 มีนาคม 2562
13:00 - 17:00
 ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
22 มีนาคม 2562
08:00 - 12:00
 ประชุมพิจาณาเงินกู้กองทุนมีแสงเพื่อการศึกษาและสวัสดิการ สพป.พัทลุง เขต 2
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
15 มีนาคม 2562
08:00 - 17:00
 ประชุมทางไกลชี่้้แจงแนวทางการการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปร
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
14 มีนาคม 2562
13:00 - 17:00
 ประชุมคณะทำงานชุดวางแผนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมฯ
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 35 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
7 มีนาคม 2562
13:00 - 17:00
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อป
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 26 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
1 มีนาคม 2562
08:00 - 17:00
 ประชุมผู้สอบแข่งขันได้ ผู้บริหารสถานศึกษา
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 24 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
28 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 - 17:00
 ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหลักเกณฑ์และว
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 16 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
22 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 12:00
 การศึกษารายกรณีหลายพื้นที่ ตามโครงการวิจัยฯ
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 12 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
21 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 - 17:00
 คณะวิทยากรการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 23 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
20 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 - 17:00
 ประชุมพิจารณารายละเอียดเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
18 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 17:00
 ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ศน.ผุสดี)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 40 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
14 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 17:00
 ประชุมวางแผนการดำเ้นินการจัดงาน "เยี่ยมคุณภาพ ยอดคุณธรรม ยิ่งคุณค่า"
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 34 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
12 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 17:00
 ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการส่งเอกสารรายงานการสรุปผลการปฏิบัติงานรางวัล OBWC AWARDS ระดับภาค และระดับช
  นางอรัญญา ตั้งนภาดล
 จำนวน 8 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
11 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 17:00
 คณะทำงานจัดทำหลักสูตรการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
8 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 12:00
 ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหลักเกณฑ์และว
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 16 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
4 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 - 17:00
 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
1 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 17:00
 การจัดทำ ก.ค.ศ.16 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 6 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
24 มกราคม 2562
08:00 - 12:00
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีหน่วยงาน/สถานศึกษาประสบภัยพิ
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 6 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
18 มกราคม 2562
08:00 - 17:00
 การจัดทำ ก.ค.ศ.16 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา

มีข้อมูล จำนวน 247 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna