Smart Area Plg2
Education Area Management System

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2